Skip to main content

KESSEL neemt zijn verantwoordelijkheid

De productielocatie van KESSEL in het Duitse Lenting is sinds mei 2021 een klimaatneutrale onderneming. Milieubescherming en sociaal verantwoord handelen zijn belangrijke uitgangspunten binnen KESSEL: thuis en wereldwijd.

Klimaatneutraliteit en duurzaamheid bij KESSEL

Geen woorden, maar daden: dat geldt bij KESSEL ook voor duurzaamheid. In plaats van te beloven om over tien, twintig of dertig jaar klimaatneutraal te worden, heeft het familiebedrijf dit simpelweg gedaan. Meteen. Dat is te danken aan ons gemotiveerde duurzaamheidsteam waarin alle medewerkers eigen ideeën kunnen inbrengen. Deze ideeën worden continu aan de meerjarige duurzaamheidsstrategie van KESSEL toegevoegd: in de vorm van concrete maatregelen in vier actiegebieden waarover regelmatig volgens de richtlijnen van de Duitse duurzaamheidscodex (Deutscher Nachhaltigkeitskodex, DNK) verslag wordt uitgebracht.

DNK-verklaring van KESSEL SE + Co. KG 

Duurzaamheidscijfers van KESSEL SE + Co. KG

Klimaatneutraliteit

Klimaatneutrale productie 

Sinds mei 2021 is de productielocatie van KESSEL officieel een klimaatneutrale onderneming. ClimatePartner heeft de klimaatbalans van de onderneming berekend en daarbij niet alleen rekening gehouden met de rechtstreekse uitstoot en het stroomgebruik (scope 1 en 2), maar ook met de uitstoot in scope 3, zoals het woon-werkverkeer van medewerkers, dienstreizen, het eten in de bedrijfskantine en het waterverbruik. Met het vaststellen van de ‘voetafdruk’ in deze ruimere betekenis gaat KESSEL op het hoofdkantoor veel verder dan de gangbare benadering van klimaatneutraliteit, waarbij meestal alleen met de eerste twee scopes rekening wordt gehouden.

ClimatePartner

Minder CO₂ 

De eerste stap naar klimaatneutraliteit na het vaststellen van de uitstoot bestaat uit het bepalen en zo goed mogelijk benutten van besparingsmogelijkheden in het bedrijf. Bij KESSEL ging het bijvoorbeeld om het uitbannen van stookolie, de overstap op groene stroom en strengere richtlijnen voor dienstreizen. Door deze en andere maatregelen hoopt de directie op de lange termijn 20 tot 45% van de huidige uitstoot te kunnen voorkomen.

Eerst vermindering, dan compensatie 

De uitstoot die na de beperkende maatregelen onvermijdelijk overblijft, wordt gecompenseerd door deelname aan een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject van ClimatePartner. Bij deze projecten worden broeikasgassen op andere plekken in de wereld bespaard of gebonden, bijvoorbeeld door bomen te planten of alternatieven voor CO₂-intensieve activiteiten te creëren. Het project waar KESSEL zich voor inzet, geeft mensen in Oeganda toegang tot schoon drinkwater. Daardoor hoeft de bevolking geen bomen te kappen om het water voor gebruik op houtvuren te koken. 

ClimatePartner

Materialen en recycling

Een kwestie van kwaliteit 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt mag en moet men vragen stellen bij kunststof als grondstof. KESSEL heeft dat ook gedaan, en kwam tot de conclusie dat dit belastbare, corrosiebestendige en energie-efficiënte materiaal nog altijd de beste keuze is voor afwateringsoplossingen, die in tegenstelling tot wegwerpplastic zo lang mogelijk in bedrijf zijn. Dat geldt natuurlijk alleen als het materiaal van eersteklas kwaliteit is. Dat KESSEL deze belofte ook waar kan maken, blijkt uit de twintig jaar garantie op onze kunststofreservoirs.

Stap voor stap naar serieproductie 

In het belang van het milieu wil KESSEL op (middel)lange termijn overstappen op alternatieve kunststoffen, zoals gerecyclede of biokunststof. We testen continu of deze alternatieven al productiegeschikt zijn, en de eerste testproducten zijn al van dergelijke grondstoffen gemaakt. Zodra onberispelijke kwaliteit kan worden gegarandeerd, staat niets de serieproductie met zelf geproduceerde of aangekochte alternatieve kunststoffen meer in de weg.

Minder is meer 

Afval is bij producerende bedrijven onvermijdelijk, dus het is des te belangrijker om het tot het absolute minimum te beperken. Om dat te bereiken, gebruikt KESSEL materiaalafval weer in de productie en zet het zich buiten de productie consequent in voor recycling. Maar nog beter dan afval opnieuw gebruiken is het natuurlijk om het helemaal niet te laten ontstaan. Daarom digitaliseert KESSEL steeds meer processen, bijvoorbeeld om het dagelijkse kantoorwerk zo papierloos mogelijk te maken.

KESSEL’s actiegebieden

Lees een overzicht van de voortgang van KESSEL op de actiegebieden markt, milieu, medewerkers en gemeenschap.

Markt

Onder het actiegebied markt vallen alle kwaliteitverbeterende maatregelen voor KESSEL’s afwateringsoplossingen. Het strekt zich uit over de hele waardeketen, van de productontwikkeling en de keuze voor materialen en leveranciers tot de productie en klantenservice. Hiertoe behoren onder andere het maximaliseren van de kwaliteit van leveranciers, het snel afwikkelen van klachten en de internationalisering van het eigen kwaliteitsborgingsysteem.

Bedrijfsprofiel

Milieu

Het actiegebied milieu omvat de besparing van natuurlijke hulpbronnen. Dit bereikt KESSEL door het materiaal- en waterverbruik te beperken en de energie- en CO₂-intensiteit van de bedrijfsvoering te verlagen. Om dit te bereiken, gebruikt de onderneming onder andere duurzame energie zoals zonne- en waterkrachtenergie en restwarmte uit productie-installaties, breidt ze het milieubeheersysteem uit naar de internationale vestigingen en controleert ze de voortgang continu aan de hand van overeenkomstige indices. 

ClimatePartner 

Medewerkers

De maatregelen in het actiegebied medewerkers hebben betrekking op de aantrekkelijkheid als werkgever, vooral op het gebied van gezondheidsmaatregelen en arbeidsbescherming. Hieronder vallen het aanbod aan voeding, sport en vrijetijdsbesteding, het gezondheidsprogramma met kosteloze medische onderzoeken en veiligheidstrainingen voor de medewerkers van KESSEL. Het doel is om het personeel zo gezond mogelijk te maken en het aantal arbeidsongelukken en het ziekteverzuim zoveel mogelijk te verminderen.

Gemeenschap

Het actiegebied gemeenschap omvat alle activiteiten waarmee KESSEL rechtstreeks bijdraagt aan de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door in de regio toekomstgerichte onderwijs- en arbeidsplaatsen te creëren. Het gaat hier vooral om samenwerkingen buiten KESSEL, zoals onderwijsprojecten die KESSEL-locaties samen met verschillende instituten zoals (hoge)scholen en verenigingen uitvoeren, maar ook programma’s voor het bevorderen van sport en cultuur.

Duurzame ontwikkeling

Naast de actiegebieden richt KESSEL’s duurzaamheidsstrategie zich ook op de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Zes van deze doelen zijn voor de bedrijfsvoering direct relevant.

Doelen voor duurzame ontwikkeling